ASSEMBLEES FAMILIARS CRISTIANES
Una vegada cada mes, quinze assemblees familiars composades per un número que oscil·la entre deu i quinze participants, es reuneixen en una casa, acompanyats per un animador i amb la visita ocasional del rector. 6 anys després que la Missió parroquial (novembre 2008) posàs en marxa les assemblees familiars, la constància de la meitat de les que varen començar és un senyal de vitalitat digne de tenir en compte.
Durant el curs 2013-2014 el temari ha estat centrat en la persona de Jesús: El misteri de Jesucrist.


Els animadors que ofereixen la casa o acompañen les assemblees familiars són:
Francisca Pomar, Rafel Creus
Francisca Oliver, Francesc Pomar
Sebastiana Oliver, Aina Mª Bennàssar
Gabriel Mas, Francisca
Catalina Lladó, Sor Aina Nadal
Francisca Roig, Joan Mas, Jaume Adrover
Jaume Maimó, Margalida Gornals, Pere Adrover, Francisca Montserrat
Joan Mayans Magdalena Moll,
Guillem Bujosa, Leonor Miró
Maria Llaneras, Sor Jerònia
Salvador Oliver, Apol·lònia Riera, Sor Francisca Gayà
Antoni, Maria A. Suñer
Antònia Vidal
Margalida Martorell
Maria Mascaró, Magdalena Rigo.

Una vegada cada mes els animadors es reuneixen per preparar el tema i reflexionar sobre l’animació cristiana i humana del grup.

Tothom és benvingut a la trobada mensual de les Assemblees familiars cristianes, a través de les quals es dóna la possibilitat de créixer en la fe i de crear vincles d’amistat i de bon veinadatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada